VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností:

ROJEK a.s., IČO: 25266411, DIČ: CZ25266411, se sídlem U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí, zapsanou u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1598

Telefon: +420 494 323 181, E-mail: drevoobrabecistroje@rojek.cz, tepelnatechnika@rojek.cz

 

jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou jako kupujícím při prodeji a nákupu zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.rojek.cz (dále jen „webová stránka“ nebo „eShop“).

Kupujícím dle těchto obchodních podmínek je (i) fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“) či (ii) osoba odlišná od spotřebitele, zejména podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (dále jen „podnikatel“) (spotřebitel a podnikatel dále společně jen jako „kupující“). Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku vytvoření objednávky.

Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 1. POSTUP NÁKUPU V eSHOPU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní eShopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Nákupní košík

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní eShopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží - objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu prostřednictvím symbolu košíku, který se nachází u zobrazeného výrobku,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Odeslání objednávky

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Před stiskem tlačítka musí kupující ještě potvrdit seznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Závazné potvrzení objednávky a uzavření kupní smlouvy

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením závazného přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Odeslání poptávky na dopravu

Po odeslání poptávky na dopravu u nadměrného zboží bude kupující kontaktován obchodníky prodávajícího, kteří mu nabídnou pro něj nejvhodnější způsob dopravy a termín dodání. Následně je kupující vyzván k závaznému potvrzení objednávky dopravy.

Platba předem na zálohovou fakturu

V případě, že se kupující rozhodne pro platbu předem nebo tuto platbu bude požadovat prodávající, obdrží kupující nejprve na elektronickou adresu kupujícího zálohovou fakturu a po jejím zaplacení daňový doklad k zálohové faktuře.

Odběr zboží

V okamžiku, kdy bude zboží závazně objednané kupujícím k dispozici a bude uhrazena případná zálohová faktura, bude kupující e-mailem zaslaným na elektronickou adresu kupujícího vyzván k odběru zboží, popřípadě bude stejnou cestou informován o odeslání zásilky prodávajícím.

Doba doručení zboží závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení bude kupujícímu sdělena prodávajícím. Doba uvedená na webovém rozhraní e-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

Přechod nebezpečí škody a vlastnického práva

Nebezpečí škody na zboží nebo náhodné zkázy přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu. Kupující je povinen zboží nebo zásilku před převzetím důkladně zkontrolovat.

V případě, kdy zboží nebude kupujícím převzato, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží, a to v okamžiku, kdy měl kupující možnost zboží převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží znamená, že od tohoto okamžiku nese kupující veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.

Vlastnické právo přechází na kupujícího až po převzetí zboží a po úplném zaplacení kupní ceny kupujícím prodávajícímu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Možnost prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy

Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží (zjevná chyba v ceně zboží). Prodávající může takto odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém prostředí eShopu byla způsobena nevědomě.

Prodávající je zároveň oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující neuhradí řádně a včas zálohovou fakturu nebo kupní cenu zboží či její část.

 1. CENY ZBOŽÍ A ZPŮSOB PLATBY

Ceny zboží a služeb prodávajícího jsou v ceníku uváděny jak bez daně, tak včetně daně z přidané hodnoty a nejsou již navýšeny o žádné další poplatky. Rozhodné datum pro určení ceny je datum odeslání objednávky nebo poptávky na dopravu kupujícím, nikoli datum přidání zboží či služby do košíku. Závazná cena zboží či služby bude uvedena v návrhu prodávajícího na závazné potvrzení objednávky (návrh na uzavření kupní smlouvy).

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Kupující může zboží či služby uhradit dodavateli některým z níže uvedených způsobů:

 • Platba v hotovosti - při osobním odběru lze zboží zaplatit v hotovosti přímo na odběrném místě.
 • Platba bezhotovostně převodem na účet prodávajícího - pro všechny způsoby dopravy lze zvolit platbu předem na zálohovou fakturu. Pokud kupující zvolí platbu na účet, může platbu celkem s DPH provést na číslo účtu: 112490905/0300 vedený u ČSOB a.s., jako variabilní symbol uvádí číslo objednávky.
 • Platba bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány
 • Platba v hotovosti na dobírku – v případě dodávky prostřednictvím balíku České pošty nebo alternativního dopravce není již tento způsob úhrady navíc nijak zpoplatněn. V ostatních případech bude cena za dobírku součástí cenové nabídky na dopravu.
 1. ZPŮSOB DOPRAVY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující má možnost zvolit si některý z následujících způsobů dodání zboží:

 • Osobní odběr - zboží je možno odebrat osobně na adrese U Kapličky 1055, Kostelec nad Orlicí. Standardní provozní doba pro osobní odběr je v pracovních dnech 6:30 až 14:00. Na požádání kupujícího lze po domluvě s prodávajícím některé druhy zboží vydat i v jiný čas. 
 • Balík České pošty - pokud celková hmotnost objednávky nepřesáhne 30 kg, je kupujícímu nabídnuto dodání prostřednictvím České pošty.
 • Alternativní doprava - pokud celková hmotnost objednávky přesáhne 30 kg, může kupující zvolit alternativní způsob dopravy prostřednictvím přepravce. V případě, že celková hmotnost objednávky přesáhne 540 kg, zadá kupující do poznámky v objednávce poptávku na dopravu. V takovém případě je kontaktován obchodníky prodávajícího a společně vyberou nejvýhodnější způsob dopravy.

 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nebo kupující zboží nepřevezme, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení nebo se skladováním zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

Výše uvedené ustanovení obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

Pro kupní smlouvu uzavřenou se spotřebitelem platí, že projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout ve lhůtě určené délkou záruční doby.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž vadu odstraní prodávající na vlastní náklady,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy. Jestliže vada věci není nevýznamná, pak odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese ROJEK a.s., U Kapličky 1055, Kostelec nad Orlicí 517 41, telefonicky na čísle +420 494 323 181 či elektronickou poštou na adrese drevovobrabecistroje@rojek.cz, tepelnatechnika@rojek.cz.

Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

 1. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Nejedná-li se o případ dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

 • poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

 • zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,
 • zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o přepravě zboží a nájmu dopravního prostředku,
 • zboží, v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 • zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše uvedené lhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek a kupující si ho může stáhnout zde prostřednictvím webové stránky prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího ROJEK a.s., U Kapličky 1055, Kostelec nad Orlicí 517 41, drevoobrabecistroje@rojek.cz, tepelnatechnika@rojek.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.

Spotřebitel je povinen vrátit zboží nepoškozené a se všemi dokumenty.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za jakékoliv snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal nebo jiným způsobem, se kterým spotřebitel souhlasil, pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Spotřebitel výslovně souhlasí s tím, že prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem bezhotovostně na účet spotřebitele, ze kterého spotřebitel peněžní prostředky hradil nebo který spotřebitel prodávajícímu sdělil.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

V případech, kdy má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Podnikatel je oprávněn zboží vrátit pouze po dohodě s prodávajícím a za podmínek s ním dohodnutých. 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, a to podle Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde.

Prodávající nebude zasílat kupujícímu žádná obchodní sdělení.  

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A DOPLŇUJÍCÍ SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem a prodávajícím z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, email: adr@coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí, nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Spotřebitel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce dodavatele, tedy od 1.11.2023.

V Kostelci nad Orlicí 1.11.2023

 


Telefon Potřebujete nás hned?

Volejte: +420 494 323 181 (Po - Pá: 07:00 - 14:30)


Po zanechání telefonního čísla se vám maximálně do 2 hodin ozveme. (Po - Pá: 07:00 - 14:30)

Košík

Váš košík je prázdný

Procházet web
Přihlášení
Zapomenuté heslo Vytvořit účet
Napište nám

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.